Nuotėkių aptikimas ir mažinimas

Į aplinką patenkantys lakūs organiniai junginiai (toliau - LOJ) skatina smogo ir ozono susidarymą troposferoje, kurie sukelia ligas ir kenkia aplinkai. Be to, LOJ išmetimų mažinimas užtikrina geresnes darbo sąlygas, mažina gaisrų kilimo pavojų, nemalonų kvapą ir gamintojų nuostolius.Europos Sąjungos įsipareigojimai mažinti ir kontroliuoti LOJ išmetimus į aplinką yra reglamentuojami Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija ir direktyvomis 1994/63/EB, 1996/61/EB, 1999/13/EB ir 2004/42/EB. Lietuva turi užtikrinti, kad kiekvienais metais į atmosferą išmetamų LOJ kiekis neviršytų 92 tūkst. tonų.Naftos produktų LOJ yra vieni iš pagrindinių atmosferos taršos šaltinių. Į atmosferą jie patenka dujų ir naftos išgavimo, naftos perdirbimo ir chemijos, dujinį kurą deginančiuose šilumos energetiniuose įrenginiuose, išsiskiria dujinio bei skystojo kuro laikymo ir transportavimo metu. Didžiausias efektas būtų gaunamas sumažinus pramoninius LOJ išmetimus.Tyrimais nustatyta, kad didžiausias nekontroliuojamų praleidimų šaltinis yra sklendės - iki 60% visų įmonės praleidimų. Šiek tiek mažesnės emisijos pastebėtos iš įvairių vožtuvų - 15%, rezervuarų - 10%, siurblių - 10% ir flanšų - 5%.Atliekame LOJ mažinimo pramonėje priemonių diegimą ir įgyvendinimą. Viena efektyviausių ir plačiausiai pasaulyje naudojamų LOJ mažinimo priemonių yra nuotėkio aptikimo ir remonto (toliau - NAIR, angl. LDAR - Leak Detection and Repair) programa. NAIR įgyvendinimo etapai:

  1. Nustatomi potencialūs praleidimų šaltiniai.
  2. Emisijų šaltiniai pažymimi schemose ir įraukiami į duomenų bazę.
  3. Specialia įranga atliekami praleidimų šaltinių matavimai.
  4. Apskaičiuojami teršalų emisijų kiekiai.
  5. Suformuojamos ir pateikiamos praleidimų vietų ir kiekių ataskaitos.
  6. Atsižvelgiant į emisijų dydį yra sudaromi remonto planai ir parenkamos priemonės.
  7. Atliekamas įrangos remontas.
  8. Remonto kokybė tikrinama pakartotinais matavimais.

NAIR programą papildo greitojo nuotėkio aptikimo ir remonto (toliau - GNAIR, angl. SLDAR – Smart Leak Detection and Repair) programa, kurios esmė yra specialių kamerų pagalba nustatyti tik emisijas turinčius šaltinius. Po to, nuo punkto Nr.2 yra vykdomi visi NAIR programos įgyvendinimo etapai.Rekomenduojamo periodiškumo NAIR ir GNAIR programų taikymas laidžia įmonėms kontroliuoti praleidimų šaltinius, sumažinti gamybos nuostolius ir atmosferos taršą iki minimalaus galimo lygio. Įgyvendinat programas yra tikslinamos technologinės schemos, atliekamas įrangos ir remontinių organizacijų atliktų darbų auditas, didėja naudojamos įrangos patikimumas.